Niezależnie od tego, czy naszym Klientem jest korporacja czy niewielki przedsiębiorca, koncentrujemy się na jak najlepszym wykonaniu zleconego zadania, gdyż sukces w biznesie wymaga profesjonalnej pomocy prawnej i odpowiedniego zabezpieczenie interesów Klienta. Doskonale rozumiemy jak ważne z punktu widzenia strategii działalności gospodarczej jest prawidłowe zrozumienie istoty danego przedsięwzięcia oraz umiejętność przewidywania i dostosowania się do zachodzących na rynku zmian. Częścią tej strategii jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia prawnego podejmowanych działań.

W kontaktach z przedsiębiorcami chcemy być postrzegani jako niezawodny partner, który potrafi sprostać określonym wymaganiom i sprecyzowanym potrzebom.

Naszymi Klientami są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych – od spółek prawa handlowego, poprzez fundacje i stowarzyszenia, po spółki cywilne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Zakres świadczonych przez Kancelarię usług skierowanych do klientów biznesowych obejmuje w szczególności:

prawo spółek i prawo korporacyjne (zakładanie i bieżąca obsługa spółek, sporządzanie projektów  i dokumentów korporacyjnych, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zgłaszanie zmian, łączenie, podział, przekształcanie, likwidacja spółek, due dilligence – audyt prawno-finansowy, przygotowywanie i obsługa posiedzeń organów spółek, rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami);

prawo cywilne i gospodarcze (m.in. przygotowanie, weryfikowanie i negocjowanie umów, listów intencyjnych, porozumień; doradztwo w zakresie wierzytelności, zabezpieczenie stron transakcji – poręczenie, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel, hipoteka, poddanie się egzekucji z aktu notarialnego; nadzór nad prawidłowoą realizacją umów, windykacja, cesje, potrącenia, negocjacje, kary umowne, roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji);

prawo obrotu nieruchomościami (m.in. doradztwo transakcyjne – sprzedaż, najem, dzierżawa), kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjnego, due dilligence nieruchomości;

prawo pracy (m.in. przygotowywanie i negocjowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej, czy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, kontraktów menadżerskich, przygotowanie, weryfikacja i zmiany do regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS, opinie prawne, zarządzanie konfliktami w ramach stosunku pracy, reprezentacja w sporach z pracownikiem, zwolnienia indywidualne i grupowe);

prawo zamówień publicznych (m.in. wsparcie w toku procedury przetargowej – zarówno zamawiających, jak i wykonawców, weryfikacja specyfikacji warunków zamówienia oraz pozostałych dokumentów przetargowych, przygotowanie pytań do SWZ oraz propozycji zmian do projektu umowy, przygotowanie odwołań, opozycji, przystąpień, skarg, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami);

prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji (m.in. prawna ochrona znaków towarowych, praw autorskich, licencje, doradztwo przy przenoszeniu praw autorskich i pokrewnych oraz praw do znaków towarowych, przygotowanie i weryfikacja umów w tym zakresie, reprezentacja w sprawach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej);

postępowanie arbitrażowe (reprezentacja w postępowaniu przed sądami polubownymi, arbitrażowymi);

ochrona danych osobowych, RODO (m.in. przygotowanie i weryfikacja polityki bezpieczeństwa, dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych);

prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (m.in. doradztwo strategiczne dotyczące upadłości osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych – układowych lub sanacyjnych, sporządzenie wniosków o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych, reprezentacja w postępowaniach, prowadzenie negocjacji z wierzycielami.

W zależności od potrzeb, obsługa może być realizowana w języku polskim, czeskim, angielskim.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z Nami prosimy o kontakt.