Z myślą o problemach prawnych dnia codziennego, oferujemy przede wszystkim udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz umów, prowadzenie negocjacji oraz reprezentowanie Klientów przed sądami, urzędami i instytucjami.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę klientom indywidualnym, w szczególności pomoc w zakresie:

tzw. spraw frankowych (m.in. stwierdzenie nieważności umowy, jej „odwalutowanie”, sprawy o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału);

prawa zobowiązań (m.in. przygotowanie i weryfikacja umów, zabezpieczenie transakcji – poręczenie, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel, hipoteka, poddanie się egzekucji z aktu notarialnego; nadzór nad prawidłową realizacją umów, windykacja, kary umowne, roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji, problemy z najemcami);

prawa rzeczowego (m.in. sprawy związane ze sprzedażą, zasiedzenie, zniesienie współwłasności nieruchomości, ustanawianie i znoszenie służebności gruntowych (np. przejazdu), osobistych (np. mieszkania));

prawa spadkowego (m.in. testamenty, zapisy i polecenia, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, doradztwo, sporządzanie pism i wniosków, reprezentacja przed sądem);

prawa konsumenckiego (m.in. umowy zawierane pomiędzy osobą fizyczną a przedsiębiorcą, roszczenia gwarancyjne, umowy zawierane na odległość);

prawa rodzinnego (m.in. rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie, separacja, podział majątku, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, kontakty z dziećmi, alimenty – ustanowienie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie);

spraw wieczystoksięgowych (m.in. zakładanie ksiąg wieczystych, zgłaszanie zmian, uzyskiwanie odpisów z ksiąg wieczystych, badanie stanu prawnego w księgach wieczystych, ustanawianie i wykreślanie hipotek, pomoc w analizie zapisów ksiąg wieczystych);

prawa pracy (konsultowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji czy odpowiedzialności materialnej, kontraktów menadżerskich, doradztwo i reprezentacja w sprawach stosunku pracy, spory z pracodawcą, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy);

ubezpieczeń społecznych (m.in. doradztwo i reprezentacja w sprawach o wypłatę renty, emerytury, problemy z ZUS-em, egzekucja świadczeń odszkodowawczych);

obrotu nieruchomościami (m.in. negocjowanie umów zakupu/sprzedaży nieruchomości, doradztwo dotyczące właściwego zabezpieczenia interesów transakcji);

windykacji (m.in. wezwanie do zapłaty, próby polubownego rozstrzygnięcia sporu, reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym w sądach rejonowych, okręgowych, apelacyjnych i przed Sądem Najwyższym).

W zależności od potrzeb, obsługa może być realizowana w języku polskim, czeskim, angielskim.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z Nami prosimy o kontakt.