Ochrona danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony www.dbwp.pl oraz polityka plików cookies

Definicje:

DBWP – DBWP Kancelaria Radców Prawnych Dorf – Burke, Wałga – Pilor Spółka Partnerska, z siedzibą w Katowicach, ul. Teatralna 2/1, 40-003 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000351384, prowadzonego Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 9542695279, REGON 241535786, e-mail: biuro@dbwp.pl, zwana dalej także DBWP.

Portal – strona internetowa działająca pod adresem https://dbwp.pl/ wraz z wszystkimi podstronami.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownik – internauta odwiedzający stronę internetową https://dbwp.pl/ oraz jej podstrony.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa i zachowując zasadę transparentności informujemy, że:

    1. Administratorem Danych Osobowych jest DBWP Kancelaria Radców Prawnych Dorf – Burke, Wałga – Pilor Spółka Partnerska, z siedzibą w Katowicach, ul. Teatralna 2/1, 40-003 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000351384, prowadzonego Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 9542695279, REGON 241535786, e-mail: biuro@dbwp.pl.
    2. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z DBWP Kancelaria Radców Prawnych Dorf – Burke, Wałga – Pilor Spółka Partnerska, 40-748 Katowice, ul. Teatralna 2/1 lub za pomocą adresu poczty elektronicznej (email): biuro@dbwp.pl

DBWP jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że pozyskuje lub przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

I. względem Klientów w toku trwających umów:

a) realizacji zawartej z DBWP umowy i wzajemnych rozliczeń (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);

b) wykrywania nadużyć i zagrożeń w toku realizacji umowy oraz im zapobiegania (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);

c) wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia);

d) weryfikacji wiarygodności płatniczej, w tym zarządzania ryzykiem, oceny zdolności finansowej, w tym ryzyka wystąpienia opóźnień w zapłacie należności w trakcie trwania umowy, jak i po jej wygaśnięciu, w tym z wykorzystaniem profilowania (art. 6 ust 1 lit. a) i b) Rozporządzenia);

e) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń lub należności, względnie zawiadamiania właściwych organów (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia, prawnie uzasadniony interes DBWP);

f) realizacji uprawnień reklamacyjnych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym wsparcia obsługi m.in. poprzez informowanie
o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie, przyjętej do wykonania, czy o dotychczas złożonych reklamacjach czy awariach (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia);

g) wykonania ciążących na DBWP obowiązków prawnych (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia);

h) administracyjnych DBWP, w tym do analiz, statystyk, raportowania na wewnętrzne potrzeby DBWP (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia);

i) przesyłania informacji lub ofert handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia).

II.  względem Klientów po zakończeniu umów i potencjalnych Klientów:

a) złożenia ofert lub podjęcia działań na Państwa żądanie, tj. odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe, zbadania zdolności finansowej, w tym z wykorzystaniem profilowania i ważności oferty, zawarcia umowy (art. 6 ust 1 lit. a) i b) Rozporządzenia);

b) weryfikacji wiarygodności płatniczej, w tym zarządzania ryzykiem, oceny zdolności finansowej, w tym ryzyka wystąpienia opóźnień w zapłacie należności w trakcie trwania umowy, jak i po jej wygaśnięciu (art. 6 ust 1 lit. a) i b) Rozporządzenia);

c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń lub należności, względnie zawiadamiania właściwych organów (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia, prawnie uzasadniony interes DBWP);

d) realizacji uprawnień reklamacyjnych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym wsparcia obsługi m.in. poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie, przyjętej do wykonania, czy o dotychczas złożonych reklamacjach czy awariach (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia);

e) wykonania ciążących na DBWP obowiązków prawnych (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia);

f) administracyjnych DBWP, w tym do analiz, statystyk, raportowania na wewnętrzne potrzeby DBWP (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia);

g) przesyłania informacji lub ofert handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia).

III. względem beneficjentów rzeczywistych i osób sprawujących kontrolę nad podmiotem:

a) realizacji zawartej z DBWP umowy i wzajemnych rozliczeń (art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia);

b) wykonania ciążących na DBWP obowiązków prawnych (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia);

c) administracyjnych DBWP, w tym do analiz, statystyk, raportowania wewnątrz DBWP (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia);

DBWP, jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że w powyżej wskazanych celach dane mogą być udostępniane innym podmiotom, tj.:

a) podwykonawcom wspierającym DBWP przy wykonywaniu usług związanych z zawartymi z Państwem umowami lub innych przez Państwa zamówionych, w tym m.in. przy obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta;

b) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, z którymi DBWP ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi: IT, kadrowo – płacowe, prawne, administracyjne, nabywcom wierzytelności, pocztowe, kurierskie, marketingowe (graficzne). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom DBWP, jak też podmiotom udzielającym wsparcia DBWP na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

c) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu;

d) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie.

DBWP, jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że w powyżej wskazanych celach może pozyskiwać dane pochodzące z innych źródeł, tj.:

a) przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności DBWP – dotyczące Państwa informacji pochodzących z rejestru przedsiębiorców oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnianym w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej (rozliczeń (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia), a następnie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy (podstawa – prawnie uzasadniony interes DBWP);

b) w trakcie trwania umowy DBWP może uzyskiwać dane z rejestrów publicznych (m.in. rejestr przedsiębiorców, baza GUS) oraz od podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz (podstawa – prawnie uzasadniony interes DBWP) przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;

c) w przypadku regulowania płatności za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, DBWP pozyska dane tych rozliczeniach, w tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty; Dane te będą przetwarzane w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (art. 6 ust. 1 lit. 1) i b) Rozporządzenia), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa – prawnie uzasadniony interes DBWP);

d) w przypadku zawarcia umowy z kontrahentem DBWP, który korzysta z usług DBWP pośrednio, tj. zawarcia umowy o korzystanie z usług DBWP z bezpośrednim kontrahentem firmy DBWP, firma DBWP pozyska dane o realizacji umowy i rozliczeniach, uzyskując prawo do dochodzenia zaległych należności we własnym zakresie. Dane te DBWP będzie wykorzystywać w celu dochodzenia zapłaty należności (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes DBWP) – przez okres po którym przedawnią się roszczenia.

DBWP, jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, tj.:

a) rozpatrzenia wniosku ofertowego, zbadania wiarygodności płatniczej (w tym z wykorzystaniem profilowania) i ważności oferty – przetwarzane będą przez czas związania ofertą lub niezbędny do momentu zawarcia umowy, a w razie jej zawarcia przez okres wykonywania umowy;

b) realizacji umowy – będą przetwarzane aż do czasu zakończenia umowy, a następnie do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, o których mowa w umowie, kodeksie cywilnym oraz innych ustawach;

c) wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej – przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument finansowy;

d) weryfikacji wiarygodności płatniczej, w tym zarządzania ryzykiem, oceny zdolności finansowej, w tym ryzyka wystąpienia opóźnień w zapłacie należności w trakcie trwania umowy, jak i po jej wygaśnięciu (w tym z wykorzystaniem profilowania) – przetwarzane będą przez okres ważności umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez firmę DBWP roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes DBWP);

e) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń lub należności – przetwarzane do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, o których mowa w umowie, kodeksie cywilnym oraz innych ustawach;

f) realizacji uprawnień reklamacyjnych – przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;

g) realizacji ciążących na DBWP obowiązków wynikających z przepisów prawa – do czasu wypełnienia nałożonych obowiązków przez DBWP;

h) administracyjnych – będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów DBWP lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

i) prowadzenia działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Państwa wyrażonej zgody.

DBWP, jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu zarządzania ryzykiem, oceny zdolności finansowej, w tym ryzyka wystąpienia opóźnień w zapłacie należności w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu, może odbywać się w sposób zautomatyzowany w przypadku:

a) negocjowania lub zawierania umowy – w zakresie decyzji o zawarciu lub o warunkach zawarcia, przedłużenia lub rozszerzenia jej zakresie w oparciu o ocenę wiarygodności płatniczej; jeśli zdaniem DBWP, z jej informacji lub uzyskanych z innych źródeł wynika, że występuje zaległość płatnicza wobec DBWP lub innych podmiotów, DBWP może zażądać wpłaty kaucji przed zawarciem umowy lub nie zawrzeć umowy. Decyzje nie zapadają automatycznie. Ocena przeprowadzana jest na podstawie informacji przekazanych informacji w oparciu o zestaw reguł niezbędnych do zbadania zdolności finansowej.

b) występuje zaległość płatnicza za zrealizowane usługi (wykonywanie umów) na podstawie których DBWP może podjąć decyzję o dopuszczalnym w świetle ustawy o radcach prawnych i innych ustaw ograniczeniu świadczenia usług realizowanych przez radców prawnych; na te decyzje wpływ mają m.in. wysokość i okres zadłużenia oraz dotychczasowa historia płatnicza. Decyzje nie zapadają jednak automatycznie. Ocena przeprowadzana jest na podstawie informacji przekazanych informacji w oparciu o zestaw reguł niezbędnych do zbadania zdolności finansowej.

c) w celu wykrywania zagrożeń przy korzystaniu z usług DBWP i reagowania na nie DBWP podejmuje automatyczne decyzje o uznaniu określonego nietypowego zachowania za niezgodne z umową lub zasadami bezpieczeństwa lub przepisami prawa; DBWP ograniczy lub zablokuje zachowania wywołujące takie zagrożenia. Decyzje nie zapadają automatycznie. Ocena przeprowadzana jest na podstawie informacji przekazanych informacji w oparciu o zestaw reguł niezbędnych do zbadania istotności zagrożenia dla bezpieczeństwa świadczonych usług i sprzętu.

Skutkiem dokonania ww. ocen jest analiza konkretnej sytuacji, na podstawie której wyrażana jest m. in. przystąpienie do realizacji przez wykonanie, zgoda na zawarcie umowy lub odmowa jej zawarcia, względnie odmowa lub wstrzymanie świadczenia usług. Na wyżej opisane decyzje będą miały wpływ m.in. Państwa kultura płatnicza, okres powadzenia przedsiębiorstwa, wpisy w KRD lub BIG o zadłużeniu, sposób wykorzystywania sprzętu, istota zgłoszonego zagrożenia.

DBWP, jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia;

b) prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia;

c) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia;

f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

DBWP zwraca uwagę, że w celu umożliwienia realizacji Państwa praw i zgłaszanych żądań, koniecznym jest jednoznaczne zidentyfikowanie Państwa osoby, jako uwierzytelnionego wnioskodawcy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów.

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt email: biuro@dbwp.pl, lub w formie tradycyjnej z DBWP.

Zakres każdego z tych praw lub żądań oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

DBWP, jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez DBWP – Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes DBWP lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, DBWP nie będzie już przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, że istnieją:

a) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub

b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń DBWP.

Jeżeli wykorzystanie Państwa danych przez DBWP nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu DBWP, Kancelaria może zwrócić się o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. składanie ofert w okresie późniejszym lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, jednak z tym zastrzeżeniem, że nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.

DBWP, jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że korzysta z poczty elektronicznej nazwa.pl (biuro@dbwp.pl), administrowanej przez nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512 zgodnie z jej Polityką Prywatności.

W innym celu lub zakresie Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Ponadto DBWP stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. DBWP wykorzystuje w związku z działaniem Portalu pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny DBWP. Wydawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach obsługi liczników odwiedzin, zapamiętywanie wybranej wersji językowej, dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia DBWP analizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu. Każdy Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik może usunąć pliki cookies już po ich zapisaniu przez DBWP na urządzeniu końcowym w sposób określony przez dostawcę danej przeglądarki internetowej:

a) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

c) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

d) Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html

e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL