Przepisy prawa dotyczące nieruchomości i ich obrotu znamy i stosujemy w praktyce od wielu lat.

Do zakresu naszych usług związanych z prawnymi aspektami obrotu nieruchomościami należą:

  • postępowania o nabycie prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia;
  • postępowania o zniesienie współwłasności nieruchomości, ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości, dokonanie rozliczeń między współwłaścicielami;
  • postępowania o wydanie nieruchomości, ochronę własności nieruchomości, ochronę posiadania nieruchomości;
  • spory o odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, zwrotu nakładów na nieruchomość;
  • postępowania przed sądami wieczystoksięgowymi dotyczące wpisów i wykreśleń wpisów w księgach wieczystych, a także postępowanie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
  • analiza stanu prawnego nieruchomości oraz obsługa transakcji związanych z nieruchomościami, w tym przygotowywanie i zabezpieczenie prawne transakcji;
  • doradztwo w zakresie transakcji nabywania i zbywania nieruchomości (zbycie prawa własności, użytkowania wieczystego, lub też udziałów w takich prawach);
  • formułowanie korzystnych dla Państwa umów najmu i dzierżawy nieruchomości;
  • przygotowywanie lub sprawdzanie umów ustanowienia odrębnego prawa własności lokalu, umów użyczenia nieruchomości, darowizny, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych;
  • zastępstwo przed organami administracji publicznej i sądami w sprawach związanych z podwyższeniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.